ലോകത്തിലെ 59 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് വിസയില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാം. എന്നാല്‍ വിസ ഫ്രീയല്ല.

എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ചില രാജ്യങ്ങളില്‍ അവിടെ എത്തിയ ശേഷം വിസ എടുക്കാം, ചില സ്ഥലത്ത് ഇ-വിസയാണ്.

വിസയില്ലാതെ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഈ രാജ്യങ്ങള്‍ ഏതോക്കെയെന്ന് നോക്കാം.

Bahrain – eVisa

visa free 1

Bhutan – No Visa

Bolivia – Visa on Arrival

Cambodia – Visa on Arrival

Cape Verde – Visa on Arrival

Comoros -Visa on Arrival

Cote d’Ivoire – eVisa

Djibouti – Visa on Arrival

Dominica – No Visa

Eucador – No Visa

El Salvador – No Visa

Ethiopia – Visa on Arrival

Fiji – No Visa

Gabon – eVisa

Georgia – eVisa

Grenada – No Visa

Guinea-Bissau – Visa on Arrival

Guyana – Visa on Arrival

Haiti – No Visa

Indonesia – Visa on Arrival

Jamaica – No Visa

Jordan – Visa on Arrival

Kenya – eVisa

Laos – Visa on Arrival

Madagascar – Visa on Arrival

Maldives – Visa on Arrival

Mauritania – Visa on Arrival

Mauritius – No Visa

Micronesia – No Visa

Moldova – eVisa

Myanmar – eVisa

Nepal – No Visa

Palau – Visa on Arrival

Rwanda – eVisa

Saint Kitts and Nevis – No Visa

Saint Lucia – Visa on Arrival

Saint Vincent and the Grenadines – No Visa

Samoa – Permit on Arrival

São Tomé and Príncipe – eVisa

Senegal – Visa on Arrival

Seychelles – Visa on Arrival

Somalia – Visa on Arrival

Sri Lanka – No Visa but special permit required

Tanzania – Visa on Arrival

Thailand – Visa on Arrival

Togo – Visa on Arrival

Timor-Leste – Visa on Arrival

Trinidad and Tobago – No Visa

Tuvalu – Visa on Arrival

Uganda – Visa on Arrival

Vanuatu – No Visa

Zambia – eVisa

Zimbabwe – eVisa

Bhutan – No Visa

Hong Kong – No Visa

Antartica -Visa on Arrival

South Korea – No Visa

FYRO Macedonia – No Visa

Svalbard – No Visa

Montserrat – No Visa

Turks & Caicos Islands – No Visa