59 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് വിസയില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാം.

ലോകത്തിലെ 59 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് വിസയില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാം. എന്നാല്‍ വിസ ഫ്രീയല്ല. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ചില രാജ്യങ്ങളില്‍ അവിടെ എത്തിയ ശേഷം വിസ എടുക്കാം, ചില…

0 Share