പോയ യാത്രയുടെ അവസാനത്തിലും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന യാത്രയുടെ ആരംഭത്തിനും ഇടയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർ…

Audio Stories

Travel Tips

ഷെങ്കൻ വിസ schengen visa

ഒരു വിസ കൊണ്ട് ഇത്രയേറെ വൈവിധ്യങ്ങളിലൂടെ ഊളിയിടാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരുവിസയില്ല. 1951 ൽ പാരീസ് ഉടമ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലക്സംബർഗ് ഫ്രാൻസ് ബെൽജിയം നെതർലൻഡ്സ്(ഹോളണ്ട്) വെസ്റ്റ് ജർമ്മനി...

ഗോവയിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ തീവണ്ടിയിൽ പോകാം.

പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ,😍ഗോവയിലേക്ക് പോകാൻ നിരവധി പേർക്ക് നല്ല താൽപ്പര്യം ഉണ്ട് എന്നു പറയാറുണ്ട്.എങ്കിലും പലർക്കും തീവണ്ടികളിൽ എങ്ങനെ പോകണം എന്നു വ്യക്തമായ അറിവില്ല.ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടണം എന്നു...